Telefoonabonnementen en smartphones voor zorgprofessionals

Privacy Statement van VvAA Mobiel

Wij eerbiedigen de persoonlijke levenssfeer

Wij kunnen ons bedrijf niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het dan ook van belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy.

Dat is ook mede de reden dat het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken een gedragscode hebben opgesteld voor de verwerking van persoonsgegevens. Die gedragscode genaamd 'Gedragscode Verwerking persoonsgegevens financiële instellingen' is een uitwerking van de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. De integrale tekst van deze code en de toelichting zijn te vinden op de website van het Verbond van Verzekeraars. De regels van de wet en de gedragscode worden bij al onze activiteiten en door alle verzekeringsinstellingen in onze groep nageleefd. Op deze pagina kunt u informatie terugvinden omtrent de omgang met uw persoonsgegevens en de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de VvAA internetsite en MijnVvAA, het persoonlijke E-dossier.

Principes van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten en/of andere diensten. De verwerkte persoonsgegevens kunnen per verzekering en/of andere dienst verschillen.

Verder verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten (marketing e.d.) gericht op de vergroting van het ledenbestand. Uiteraard verwerken we dan alleen maar die gegevens die daarvoor nodig zijn. Met andere woorden, we zorgen ervoor dat bij elke soort verwerking, of het nu gaat om het uitvoeren van een overeenkomst of om fraudebestrijding, alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Verder geldt zoals gezegd dat elke verwerking in overeenstemming is met de wet en de gedragscode en op behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt. 

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Er zijn persoonsgegevens die bij de verwerking daarvan extra zorgvuldigheid verdienen en dat zijn medische en strafrechtelijke gegevens. Hiervoor gelden dan ook bijzondere regels.

We zullen alleen vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag voor één of meer van onze diensten en/of producten.

Inzage en correctie

Wanneer u reeds een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons om opgave vragen welke gegevens over uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Bevat het door ons verstrekt overzicht onjuistheden dan kunt u schriftelijk (elektronisch) om aanpassing dan wel wijziging verzoeken. Dit verzoek moet aan de directie worden gedaan. Binnen 8 weken ontvangt u bericht of aan dit verzoek kan worden voldaan.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze bezoekt.

Recht van verzet

Verder wijzen wij u erop dat, indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten, u dit kosteloos, schriftelijk (of op een bepaalde elektronische wijze) kunt melden aan: VvAA groep bv, antwoordnummer 1551, 3500 VP Utrecht.

Bent u van mening dat in strijd met de reeds eerder genoemde gedragscode wordt gehandeld, dan kunt u zich wenden tot het Kifid (Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 070-333 8 999) of u kunt zich wenden tot het College Bescherming Persoonsgegevens of de gewone rechter.
Lees ook de pdf over het privacybeleid op www.vvaa.nl.